Днес на пресконференция Българската банка за развитие представи своите нови кредитни продукти. ББР беше подкрепена от БАЕЗ, която ще бъде партньор в предлаганите нови финансови схеми. Нейните застрахователни полици ще служат като част от обезпечението по отпусканите от ББР кредити.

baez_i_bbr

 

 

Днес, 25.02.2014 г., на пресконференция в Гранд Хотел София Българската банка за развитие представи своите нови кредитни продукти. ББР беше подкрепена от Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД (БАЕЗ), която ще бъде партньор в предлаганите нови финансови схеми. Нейните застрахователни полици ще служат като част от обезпечението по отпусканите от ББР кредити.

Новите кредитни продукти на ББР са основно разделени на предекспортно и следекспортно финансиране. При предекспортното финансиране ще бъдат отпускани кредити с цел финансиране на целия предварителен етап до момента на реализацията на сделката за износ, както и ще бъдат предоставяни лимити за издаване на различни видове банкови гаранции в зависимост от типа на сделката (за участие в търг, добро изпълнение, за авансово плащане, за изплащане на кредит на износител и др.) Схемите при следекспортното финансиране ще бъдат реализирани чрез съфинансиране на експортните сделки с други банки или чрез директно финансиране на чуждестранния купувач или неговата банка.

Продуктите, които БАЕЗ предлага, са основно застраховки на финансови рискове (застраховки на рисковете от неплащане по търговски сделки, застраховки на банкови кредити, на банкови гаранции и акредитиви). Тези продукти ще бъдат включени по различни начини в схемите на финансиране в зависимост от конкретния вид на финансираната сделка и необходимостта от кредитен ресурс на кредитополучателите. Застраховката става част от обезпечението по кредита чрез прехвърляне на правата по застрахователната полица в полза на банката или чрез директно сключване на застраховка с банката. Гореизброените продукти вече работят от дълги години и са част от схемите за финансиране не само на големи компании и износители, но и на малки и средни предприятия.

Българските износители ще могат да се възползват от предимствата, които предоставят новите кредитни продукти на ББР със застрахователната подкрепа на БАЕЗ. Дефинираните готови продукти са лесни за разбиране и приложение, с предварително одобрени лихвени нива, като частта от кредита, гарантирана с полица на БАЕЗ е с по-ниска лихва. Българските фирми могат не само да финансират предварително процеса на производство на необходимите стоки или услуги, предназначение за износ, но и да дадат възможност на техните чуждестранни контрагенти да закупят българските стоки или услуги, като им предложат финансиране.

Използвайки застраховките на БАЕЗ, които гарантират получаване на плащането по външнотърговската сделка, дава възможност на българските износители да работят при по-облекчени и конкурентни условия с техните партньори: могат да предложат отсрочване на плащането по сделката, да увеличат настоящия обем на бизнеса си – не само с нови партньори, но и на нови пазари, като в същото време намаляват риска по външнотърговската сделка и са защитени от финансови сривове.


Кратка анкета

Как се отрази на бизнеса Ви финансовата криза?

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев