creating_global_export_opportunities

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД (БАЕЗ) въведе нови застрахователни продукти, с които ще подкрепи българските износители на международните пазари, като ги предпази от рисковете, които ги съпътстват там. Единият от продуктите цели да стимулира малките фирми-износители, а другият е насочен към по-големите компании.

БАЕЗ въвежда нов продукт за малките и средни предприятия*. Продукт е предназначен за МСП и е подходящ за фирми с липса на експортен опит или минимален такъв. Основните параметри на продукта включват по-бърза и улеснена процедура за кандидатстване и одобрение. Износителят получава информация за финансовото състояние и морала на плащане на чуждестранния си партньор и получава препоръчителен кредитен лимит за реализиране на доставки на отсрочено плащане към него. Застрахователната премия е представена под формата на таблица и износителят сам може да изчисли предварително разходите по застраховката си. Възможност да се застраховат имат сделки с период на отсрочването до 180 дни. По време на целия процес на работа с чуждестранните си партньори фирмите ще получават компетентна консултация за начините за преодоляване на рисковете по експортните сделки, както и за възможностите за финансиране със застрахователната полица на БАЕЗ.

 

БАЕЗ предлага и продукт за по-големи компании* - износители с опит, които разполагат със система за постоянна оценка на кредитния риск и поддържат добра база с информация за история на плащанията на техните чуждестранни контрагенти. На тези компании БАЕЗ ще предостави по-гъвкави условия, отговарящи на спецификите на рисковете, свързани с компанията, бизнеса и индустрията. Покриват се сделки с отсрочване на плащането до 24 месеца, като фирмите могат да получат покритие на търговски и/или политически рискове за над 150 държави. Основните параметри на продукта включват по-улеснена процедура за кандидатстване, по-ниска застрахователна премия и допълнителни бонуси при застраховане на по-големи търговски обороти.

Българските износители ще могат да се възползват от предимствата, които предоставят новите продукти на БАЕЗ ЕАД. Дефинираните готови продукти са лесни за разбиране и приложение. Застрахователното покритие е активно в момента на заплащане на застрахователната премия.

 

Застраховките на БАЕЗ дават възможност на българските износители да работят при по-облекчени и конкурентни условия с техните партньори - могат да предложат отсрочване на плащането по сделката, избягвайки работата на авансово плащане, предоставянето на допълнителни гаранции и издаването на акредитиви. По този начин фирмите ще могат по-ефективно да управляват своята ликвидност, като в същото време могат да получат и допълнително оборотно финансиране чрез прехвърляне на полицата в полза на тяхната обслужваща търговска банка. Чрез застраховане на плащанията износителите могат да увеличат настоящия обем на бизнеса си, чувствайки се спокойни, защото чрез застраховката се редуцира рисковете от неплащане по външнотърговската сделка.

 

* Повече за информация за продуктите можете да намерите в секцията «Застрахователни продукти» на сайта.

 


Кратка анкета

Как се отрази на бизнеса Ви финансовата криза?

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев