БАЕЗ ще увеличи своята подкрепата за българския бизнес
10.05.2007 г.

На 10 май 2007 г. Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ).
Причина за иницииране на тези поправки е необходимостта от синхронизиране на законодателството на страната с това на ЕС в областта на експортното застраховане от една страна, а също така и целите, очертани в оперативната програма на Министерството на икономиката и енергетиката за развитие на конкурентоспособността на българската икономика в периода 2007-2013 г.
С промените в Закона за експортното застраховане, банковите и небанкови кредити, отпускани на микро, малки и средни предприятия вече могат да бъдат застраховани и за сметка на държавата.
"Приетите поправките ще доведат до значително облекчаване на условията за кредитиране и ще улеснят достъпа на фирмите до финансиране. Имайки предвид големия процент предприятия, които влизат в категорията "микро, малки и средни предприятия", ефектът върху икономическата активност ще бъде повече от добър" - смята изпълнителният директор на БАЕЗ Дочо Карадочев.
Втората съществена промяна касае процента на застрахователно покритие, което ще осигурява БАЕЗ при сделките за сметка на държавата. Агенцията вече ще може да застрахова до 95% от размера на дадена сделка, сключена по ЗЕЗ, докато досега процентът на застрахователно обезщетение достигаше максимум 85%.
През изминалата 2006 година БАЕЗ ЕАД затвърди и интензифицира трайните положителни тенденции на развитие, започнали още през 2003 г., но получили сериозен тласък от началото на 2004 г. Застрахованият през годината износ се увеличи с 43% спрямо 2005 и достигна 1% от реализирания износ на страната. Общият застрахован обем на доставки достигна 352 млн. лв., което е с 18 на сто повече от 2005 г., два пъти повече от 2004 г. и 10 пъти повече от 2003 г. Приходите на Агенцията за 2006 г. са 3,8 млн. лв, от които са платени обезщетения в размер на 600 хил. лв., а печалбата след данъчно облагане възлиза на 821 хил. лв.


Споразумение за сътрудничество между БАЕЗ И KECIC засилва подкрепата за износа към Казахстан
25.07.2006 г.

На 24 юли 2006г. в рамките на българо-казахстанския бизнес форум официално беше подписано споразумение за сътрудничество между Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) и казахстанската държавна корпорация за застраховане на експорта и инвестициите KECIC.
Документа подписаха председателят на Управителния съвет на KECIC Аскар Калиев и изпълнителният директор на БАЕЗ Дочо Карадочев. Споразумението с KECIC предвижда реципрочно предоставяне на кредитна информация и кредитни мнения, необходими за вземането на решения за застраховане, както и взаимно оказване на помощ при събирането на просрочени плащания на територията на двете страни.
"Споразумението е добре основа за увеличаване на стокооборота между двете страни и допълнителна подкрепа, която държавата в лицето на БАЕЗ оказва на българския износ за Казахстан" - смята изпълнителния директор на БАЕЗ Дочо Карадочев.
Казахстан, съгласно Закона за експортното застраховане, попада в обсега на непазарния риск, който БАЕЗ застрахова за сметка на държавата. "Застраховането за сметка на държавата се приема много добре от търговските банки и в този смисъл се очаква споразумението да се превърне в стимул и за тях да финансират износ към Казахстан" - добави Дочо Карадочев.
Споразумението поставя началото на едно ползотворно сътрудничество между БАЕЗ и KECIC. В скоро време предстои между двете компании да бъде подписан и договор за съзастраховане.


Приходите от дейността на БАЕЗ са нараснали 2,5 пъти
08.03.2006 г.

БАЕЗ отчита ръст на приходите от застрахователната си дейност за 2005 г. близо 2,5 пъти, сочат окончателните финансови резултати на дружеството. Над 97% от тях са формирани от събрания премиен приход и комисионни от презастрахователи, а останалите са постъпления от такси.
Общият размер на приходите от дейността за изминалата година достига 3 167 211 лв. Само премийният приход съставлява 2 823 340 лв., като това също показва увеличение от 2,5 пъти спрямо 2004 г. Нарастването е постигнато, въпреки постепенното намаляване на тарифните премийни проценти по отделните застраховки.
Тези постижения са резултат както от активизацията на дейността на БАЕЗ, така и от презастрахователната програма и усъвършенстването на застрахователните продукти. Ръстът на приходите от дейността се дължи и на значително увеличения процент на одобрени кредитни лимити (acceptance ratio) като брой и като абсолютна сума. За 2005 г. тези показатели са между 82% и 95% за различните застраховки, докато през 2004 г. те са били около 60%.
За резултатите допринасят и подкрепата от Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на финансите, особено по отношение на увеличаването на застрахователния капацитет по дейността за сметка на държавата.


Правителството осигури 15 млн. лв. за експортно застраховане през 2006 г.
19.01.2006 г.

15 млн. лв. отпуска правителството за експортно застраховане в бюджета за 2006 г. Това е с 5 млн. лв. повече от миналата година. Министерският съвет реши коефициентът по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане през 2006 г. да бъде 8.
Така общият размер на застрахователния капацитет на БАЕЗ по застраховки за сметка на държавата през 2006 г. ще бъде 120 млн. лв. Тези средства ще се използват за застраховане и презастраховане на експортни рискове, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с реализирането на българските инвестиции в чуж бина.
Коефициентът по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ) се определя годишно. Според Наредбата за реда и методиката за определянето на коефициента и на механизма за заявяване на средства от централния бюджет и изплащане на застрахователни обезщетения коефициентът се определя по специална методика. Тя отчита заделената сума от републиканския бюджет съгласно Закона за държавния бюджет за съответната година; прогнозирания премиен приход на БАЕЗ за дейността по ЗЕЗ; квотата на щетимост и средното тарифно число.

БАЕЗ ще участва в информационни семинари за износители
18.10.2005 г.

БАЕЗ ще представи възможностите за експортно застраховане и финансиране в поредицата от семинари на тема "Информационни дни на износа", организирани от Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия (АНМСП). Първите от тях ще се проведат в градовете Хасково, Сандански, Монтана и Русе между 20 октомври и 10 ноември 2005 г.
Според информация на АНМСП, "Информационните дни на износа" имат за цел да запознаят българските експортно-ориентирани фирми с възможностите за развитие на търговските връзки с дадена страна или регион, както и да предоставят информация за условията за търговия с партньори от тези страни.
Представители на БАЕЗ ще направят презентация на тема "Експортно застраховане и възможности за финансиране на износа". Предвидено е време и за индивидуални срещи с експерт от агенцията, по време на които износителите ще обсъждат конкретни проблеми във външнотъргоската си дейност, както и съдействието, което могат да получат от БАЕЗ.
Предвижда се семинарите да бъдат от голяма полза за износителите в съответните региони. Това се отнася особено за по-малките фирми, чиито експортен потенциал и ресурси все още не са достатъчно големи.


БАЕЗ засилва подкрепата за износа към Украина
21.06.2005 г.

От началото на тази седмица БАЕЗ има възможност да оказва по-сериозна подкрепа на българските износители, реализиращи продукцията си в Украйна. Благодарение на подписания на 17 юни 2005 г. презастрахователен договор с големия украински застраховател "Лемма", Агенцията ще предостави по-голяма сигурност по отношение на получаване на дължимите плащания на застрахованите фирми.
Подписаният договор ще позволи на БАЕЗ да предлага за презастраховане на Лемма плащания от украински длъжници към български износители, като по този начин споделя част от покриваните рисковете от неплащане. Това ще даде възможност броят на сключените застраховки на плащания по износ към Украйна да нараснат значително. "Споделянето на риска с партньор като "Лемма" ще позволи застрахованите обеми да се увеличат, от което в крайна сметка ще спечели както БАЕЗ, така и нашите износители" - каза по повод подписването изпълнителния директор Дочо Карадочев.

БАЕЗ предлага застраховка на банкови гаранции
10.03.2005 г.

От началото на този месец БАЕЗ пуска на пазара застраховка на банкови гаранции. След сериозния интерес към застраховките на инвестиции и акредитиви, предлагани от началото на ноември, тази застраховка също се предвижда да привлече вниманието във финансовите среди.
Застраховката може да бъде сключена от банки, издаващи гаранция в полза на български износители. Тя ще обхваща гаранции за добро изпълнение, за участие в търг или конкурс, за авансово плащане, както и други видове гаранции, свързани с изпълнението на договори за износ. Застраховката ще покрива риска на банката от финансови загуби, свързани с основателно или неоснователно усвояване на сумата от страна на лицето, в чиято полза е издадена гаранцията. Като основателното усвояване ще се разглеждат случаите, когато износителят не е изпълнил коректно задълженията си по договора за износ или условията на търга или конкурса. Неоснователното усвояване е свързано с изплащането на сумата по гаранцията, без износителят да е нарушил задълженията си по договора, търга или конкурса. Покрити са и рисковете от неоснователно усвояване в резултат на политически събития (война, бунт, стачка и др.), административни решения в страната на купувача или в трети страни, както и природни бедствия.
Застраховката на гаранции осигурява допълнителна сигурност за банките и може да бъде фактор за увеличаването на тяхната обезпеченост. От своя страна с помощта на застрахователната полица фирмите-износители могат да получат по-облекчени условия при финансиране на експортната им дейност. За банките застраховката е особено полезна предвид активизацията на тяхната дейност през последната година и свързаното с това увеличение на рисковите експозиции.
Максималното обезщетение, което банката ще получи в случай на настъпване на застрахователното събитие, е 90% от застрахованата сума на гаранцията.


БАЕЗ отчете нарастване на приходите от дейността близо пет пъти
07.02.2005 г.

Приходите от дейността на БАЕЗ за 2004 г., включващи брутен премиен приход и постъпления от такси, са се увеличили близо 5 пъти. Това сочат неокончателните финансови резултати на дружеството.
Общият размер на приходите от дейността за изминалата година е близо 1 246 хил. лв. Значително е увеличението на премийния приход - стойността му достига близо 1 100 хил. лв., в сравнение с малко над 262 хил. лв. за 2003 г. По дейността за сметка на държавата БАЕЗ е реализирала премиен приход от 453 хил. лв., а по дейността за своя сметка цифрата е малко по-голяма - 645 хил. лв. Основната причина за това разпределение е фактът, че повече от 50% от българския износ е насочен към страните от ЕС, а плащанията по такива сделки БАЕЗ застрахова за своя сметка.
Значителното увеличение на приходите е свързано както с икономическия растеж в България, така и с активизацията на дейността на БАЕЗ. Стабилността и тенденциите за развитие в икономиката, както и мерките на Правителството за стимулиране на износа, дадоха възможност на фирмите да планират финансовите си дейности в по-дългосрочна перспектива. Това води до увеличаване на експортния им потенциал, като едновременно с това се търсят различни форми на гаранция на плащанията. От друга страна, БАЕЗ постепенно преминава към сключване на рамкови застрахователни полици, които обхващат целия износ и продажби на отсрочено плащане на една фирма. Премийните равнища по тези полици са много по-ниски, а и те дават възможност на БАЕЗ да приеме за застраховане плащания, които поотелно би отказала поради високия риск. Подобна е и практиката на експортните застрахователи в почти всички европейски страни.

Капацитетът на БАЕЗ за застраховане за сметка на държавата се увеличава 10 пъти
06.01.2005 г.

Правителството прие Наредба за реда и методиката за определяне на коефициента по чл.10, ал.4 от Закона за експортното застраховане и за определяне на механизма за заявяване на средства от централния бюджет и изплащане на застрахователни обезщетения. Определен е и коефициента за 2005 г.

Министерският съвет въведе максималния възможен коефициент 10, което означава, че застрахователният капацитет ще се увеличи с 10 пъти над този за 2004 г. Това ще позволи да се посрещнат нуждите на българските износители и да се изпълнява основната задача на агенцията за подкрепа на износителите и инвеститорите чрез механизмите на експортното застраховане, като ги предпазим от финансови рискове и им дадем възможност за облекчено финансиране.

Общият размер на брутния застрахователен капацитет на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) за 2005 г. се планира да бъде 115 472 659 лв. В резултат се очаква относителният дял на застрахования износ спрямо общия износ на страната да се увеличи със 179% спрямо 2004 г. Предвидените за 2005 г. средства от държавния бюджет за експортно застраховане по реда на Закона за експортното застраховане са 10 млн. лева.


БАЕЗ ще застрахова инвестиции и акредитиви
02.11.2004 г.

От началото на ноември БАЕЗ въвежда на пазара два нови застрахователни продукта - застраховка на български инвестиции в чужбина и застраховка на акредитиви.
Застраховката на инвестиции покрива загубите, които наши фирми могат да реализират на територията на приемащата страна при осъществяването на инвестицията си.

Кратка анкета

Как се отрази на бизнеса Ви финансовата криза?

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев