Все повече фирми застраховат сделките си с чуждестранни партньори

Вестник "Капитал", бр. 35, 04-10.09.2010г.


 

„При отложено плащане няма безрисков партньор”, обяснява Дочо Карадочев

Около 40 % ръст в продажбите е резултат мечта за мнозина мениджъри дори и в най-благоприятните времена.

В периоди на финансова криза обаче подобни числа изглеждат почти непостижими. Особено ако говорим за застрахователни компании в България, където покупката на полици срещу различни рискове съвсем не е широко разпространена практика.

Оказва се обаче, че въпреки това в сектора има и едно дружество, което именно по време на кризата отчита такъв интерес към продуктите си. Става въпрос за държавната Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ), чиято основна дейност е насочена към застраховане на риска при продажби с отложено плащане както в чужбина (което си личи и от името й), така и на вътрешния пазар. Общият обем на застрахованите от агенцията вземания към момента е около 1 млрд. лв., като около 40-45 % от тях са по сделки в България, а останалите – по такива за износ. А обяснението за постигнатите резултати е просто – повишеният в резултат на кризата риск от забавяне или неплащане на дължимите суми от страна на партньорите, с които дадена фирма работи.

Именно по-голямата несигурност в междуфирмените разплащания кара все повече компании да търсят услугите на БАЕЗ. Така към края на полугодието вземанията си по сделки за износ са застраховали 122 компании, докато година по-рано броят им е бил 97. Обемът на застрахования износ пък е нараснал с 47 % за същия период. От агенцията обясняват, че повишеният интерес се наблюдава и по отношение на броя на длъжниците, чиито плащания фирмите предпочитат да подсигурят. За първите шест месеца на 2010 г. например бизнесът е застраховал вземания от общо 77 % повече на брой длъжници във и извън страната, като само за чуждестранните партньори увеличението е с 52 % в сравнение с година по-рано. Най-голямата част от длъжниците са в отраслите производство на метали и метални изделия, строителство, селско стопанство, производство на храни и напитки, търговия на едро и дребно, производство на химикали и химически продукти.

„Нарасналите обеми според нас се дължат определено на повишеното търсене на застрахователните продукти, а не толкова на ръст в търговските обороти на клиентите ни, дори напротив, отчитаме известно свиване на застрахованите обеми на някои от големите ни клиенти”, обяснява изпълнителният директор на БАЕЗ Дочо Карадочев.

Все пак от думите му става ясно, че в някои случаи това свиване е в резултат и на препоръка от страна на самата агенция. „В условията на финансова криза се опитваме да предпазим клиентите си, като сме по-рестриктивни по отношение на приеманите за застраховане вземания”, пояснява той. Идеята е, че когато дадена фирма кандидатства за застраховка, БАЕЗ извършва анализ на търговския й партньор и съответно на риска той да не изплати навреме задълженията си. На базата на получените резултати ако даден пъртньор бъде оценен като по-рисков, агенцията може да препоръча да се намали експозицията към него или пък да се ограничат доставките, докато не погаси просрочените си плащания. Което в крайна сметка е от пряка полза и за самите клиенти, тъй като по правило те също носят част от риска чрез т.нар. самоучастие. Обикновено то е в размер на около 15 %, т.е. при евентуално неплащане на задълженията на партньорите им БАЕЗ покрива до около 85 % от одобрения кредитен лимит за съответния длъжник.

Резултатите от анализа са отправна точка и за цената, при която се сключва полицата. Стандартно в сектора застраховат вземания срещу 0,5 % до 1,7 % от застрахованата сума, като при определяне на конкретната крайна цена се отчитат редица фактори, сред които най-вече финансовото състояние на длъжника, от коя държава е, периодът на отлагане на плащането и т.н. Кризата обаче е оказала влияние и в това отношение – така, ако преди застраховките са се сключвали при средни тарифни числа от порядъка на 0,7-0,8 %, сега те са се повишили леко до около 0,9-1 %.

По думите на Карадочев обаче агенцията се стреми да компенсира до известна степен това увеличение, като предложи на дългогодишните си клиенти други облекчения – например разсрочване на дължимата премия или пък връщане на част от нея като бонус при липса на щетимост по застрахователните полици. По-благоприятни условия, включително и ценови, може да се получат и в случай, че дадена компания застрахова цялото си портфолио от вземания на отложено плащане. Идеята е, че по този начин застрахователят може да диверсифицира риска. „При застраховане на цялото портфолио много по-лесно се договаря и презастраховане, тъй като презастрахователите доста категорично отказват да покриват единични експозиции”, допълва мениджърът на БАЕЗ. По думите му целта на застраховането на цялото портфолио от вземания на даден клиент е да се избегне т.нар. негативна селекция, т.е. предпочитането да се застраховат само вземанията от най-рисковите партньори.

Карадочев отчита като положително увеличаването на търсенето на подобни застрахователни услуги от страна на бизнеса. Очаквано в началото интересът е по-осезаем при по-големите компании с международно участие, тъй като те са по-добре запознати с идеята за застраховане на бъдещите вземания. А макар и в момента да изглежда като че ли нарасналото търсене в последните месеци става почти принудително, под натиска на кризата, Карадочев смята, че фактор за това е и повишената застрахователна култура на българските компании. Което пък е знак, че може би скоро предимствата на този тип застраховане ще са по-очевидни за все по-широк кръг от фирми.

Кратка анкета

Как се отрази на бизнеса Ви финансовата криза?

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев