Нарастващият премиен приход на дружеството показва устойчив ръст на интереса към застраховки на финансови рискове

През 2010 г. дейността на БАЕЗ запазва тенденцията на висока динамика на развитие, която започва своето формиране още през 2008 г. Като цяло застрахованият износ нараства с 25%, а застрахованите продажби на вътрешния пазар намаляват с 25% за сметка на по-голямата сума на застраховани банкови кредити.

От общия обем застраховани сделки износът има дял от 15%, като през 2009 г. този дял е 10%, представлявайки 1,45% от общо реализирания износ на страната. Застрахованите сделки на вътрешния пазар, включително новият продукт “Кредити и финансирания на малки и средни предприятия”, представлява 85% от целия застрахован оборот (90% през 2009 г.). Износът, застрахован за собствена сметка (т.е. за държавите от ЕС и останалите високо развити държави), има ръст от 15%. Най-високи показатели отбелязва износът, застрахован за сметка на държавата - 55% ръст.

Разпределението на застрахования износ по основни направления e както следва: за Европа – 85%, като с най-голям дял са страните от ЕС – 62% (Германия, Италия, Полша, Великобритания, Румъния, Франция). Другите европейски страни заемат 23%, в това число Македония и Сърбия. Всички останали европейски страни имат дял под 4%.

 

Изплатените през годината обезщетения нарастват с 86% спрямо предходната година и са предимно по непогасени задължения на купувачи от страните-членки на ЕС – 94% (през 2009 г. – 100%). С най-голям дял изплатени обезщетения поради некоректни платци са: България – 50%, което е напълно логично, имайки предвид, че вътрешният риск представлява 85% от застрахованите през 2010 г. обороти, Германия – 18%, Гърция – 13%, Италия – 6%.

Запазва се тенденцията и на увеличаване на премийния приход по всички видове застрахователни продукти. Общият премиен приход за 2010 г. възлиза на 7 961 хил. лв., като в сравнение с 2009 г. тази цифра е показвала 5 624 хил. лв, което е нарастване с почти 42 %. Ръстът при краткосрочен пазарен търговски риск е 156%, а при застраховките на вътрешния пазар – 72 % спрямо 2009 г., въпреки значителната редукция на средното тарифно число с 16 %. Забелязва се и нарастване от 251% в размера на начислените застрахователни премии по застраховки за сметка на държавата.Може да се твърди, че нарастването на премийния приход се дължи не само на нарасналия обем на застраховки, но и на увеличаване на средното тарифно число. Средния премиен процент е нараснал с 88% по застраховки срещу краткосрочен търговски риск и със 117%, при което число БАЕЗ ЕАД сключва застраховки за непазарен краткосрочен търговски и политически риск. 

 

Въпреки спада от 37 %, който се отчита при застраховката на кредити и финансирания спрямо предходната година, търсенето от страна на българските банки на този продукт остава високо. Размерът на застрахованите банкови кредити и финансирания през 2010 г. възлиза общо на 1 808 млн. лева. Начислената застрахователна премия за обезпечаване на застрахованите кредити и финансирания през 2010 г. възлиза на 1 696 692 лева, което е със 18% по-малко от събраната премия по този продукт през 2009 г.

През 2010 г. БАЕЗ ЕАД продължава да работи в посока усъвършенстване на схемата за финансиране на българските фирми, търгуващи при условията на стоков кредит. За целта БАЕЗ ЕАД издава застрахователна полица, най- често за застраховане на плащанията срещу краткосрочен търговски и/или политически риск, която се прехвърля в полза на финансираща банка. От тази възможност се възползват както износители, така и фирми, които продават на отсрочено плащане на вътрешния пазар. Този начин на финансиране е изключително удобен и изгоден както за продавача, така и за банката.

2010 г. преминава при условията на трудности за всички браншове на икономиката, но е и изпълнена с надежди за стабилизиране на финансовите пазари и укрепване на увереността на търговците и потребителите. Това проличава и от нарасналия брой на подадените за застраховане кредитни лимити (около 16% увеличение спрямо 2009 г.). Въпреки че основна част от ежедневната работа на Агенцията остава внимателното проучване с цел преодоляване сбъдването на риска от забава при застрахованите плащания, процентът на приетите за застраховане кредитни лимити (acceptance ratio) възлиза на 97%, което показва увереността на БАЕЗ да съдейства на българските компании във време, когато те имат реалната необходимост от подкрепа. Увеличението на случаите на сбъднати застрахователни събития води до това клиентите на БАЕЗ да оценят ролята на Агенцията в процеса на минимизиране на рисковете посредством застраховането на плащания.

В бъдеще БАЕЗ ЕАД ще продължава да развива всички гореизброени схеми за гарантиране на рисковете по търговските и инвестиционните сделки, както и да разширява сътрудничеството си с финансовите институции с оглед финнасиране на текущата дейност на компаниите, съобразявайки ги с техните изисквания и осъществяваната от тях дейност.

Въпреки че финансовите пазари остават чувствителни, БАЕЗ ЕАД стои до своите клиенти с експертни решения и подкрепя техните растящи нужди от финансово застраховане.

Кратка анкета

Как се отрази на бизнеса Ви финансовата криза?

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев