Българска Агенция за Експортно Застраховане има силни партньори в чужбина при осъществяване на застрахователната дейност

Всекидневната работа на БАЕЗ ЕАД не би била възможна без международното сътрудничество с организации в различни области – управление на риска, застраховане, регреси по изплатени застрахователни обезщетения и др.

Българска Агенция за Експортно Застраховане

и партньорите й при осъществяване на застрахователната дейност

 

„Българска Агенция за Експортно Застраховане” ЕАД е застрахователно дружество, създадено с цел да бъде помощник и трамплин на българските износители на международните пазари. Първият и основен продукт, който предлага, е застраховка на търговски рискове по износни сделки (т.е. риска от неплащане на дължимо вземане и изпадане в несъстоятелност на техните чуждестранни контрагенти), както и т.нар. нетърговски или политически рискове (рисковете в държавата, за която е предназначена стоката или услугата, предмет на износа - бунтове, стачки, ембарго, мораториум върху плащанията и други подобни рискове, които не са свързани с компанията-контрагент).

Ежедневната работа на БАЕЗ ЕАД не би била възможна без международното сътрудничество с организации в различни области – управление на риска, застраховане, регреси по изплатени застрахователни обезщетения и др.

 

На първо място би могло да бъде посочено сътрудничеството на БАЕЗ с Credit Alliancе. Това е международна организация, в която членуват почти всички експортни застрахователи, както и кредитни агенции, банки и компании, опериращи в областта на международната търговия и факторинга от цял свят. Като член на Credit Alliancе БАЕЗ има осигурен достъп до данни за близо 50 милиона фирми от цял свят. Това членство дава на БАЕЗ достъп до:

-         кредитни доклади с актуална информация за собственици, капитал, основна дейност, обслужващи банки, както и финансови данни и коефициенти за търсените компании;

-         по-ефективно управление на риска чрез получаване на препоръчителни кредитни лимити за тези компании, както и точни и навременни кредитни оценки на длъжниците;

-         информация за просрочени плащания и изплатени щети;

-         мониторинг на финансовото състояние на длъжниците на клиентите на БАЕЗ;

-         проследяване на случаи на неплащане по застрахователни полици и на други експортни застрахователи - членове на Credit Alliancе;

-         консултация с местни експерти от различни държави, включително юристи и специалисти по събиране на вземания, в случай на изплащане на щети при просрочия или изпадане в несъстоятелност на чуждестранния длъжник.

Като цяло членството на БАЕЗ в Credit Alliancе предоставя възможност за глобално управление на експортния риск и ползване на опита на други членове с подобна на БАЕЗ дейност.

 

 

От съществено значение за Агенцията е и членството й в Пражкия клуб на експортните застрахователи - организация към Бернския съюз (Berne Union) - Международен съюз на застрахователите на кредити и инвестиции.

Пражкият клуб е създаден през 1993 г. от Бернския съюз с финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD) и е кръстен на града, в който е проведено учредителното заседание, следвайки традицията за кръщаване, започната от Бернския съюз. В началото членове на Пражкия клуб са агенции за експортно застраховане от Централна и Източна Европа, но в последствие критериите за членство се разширяват и се включват и агенции от Азия и Африка. Днес Пражкият клуб е съставен от 37 члена от цял свят с доста внушителни цифри, описващи тяхната дейност към края на 2011 г.: обемите на застрахователния бизнес достигат 22,2 милиарда щ.д., премийният приход – 241.94 млн. щ.д., а изплатените щети – 896.04 млн. щ.д. Някои от по-големите експортни застрахователи са едновременно членове и на Бернския съюз, като ECIC SA – Южна Африка, EGAP – Чехия, EXIMBANKA SR – Словакия, KUKE – Полша, MEHIB – Унгария, SID – Словения, THAI EXIMBANK – Тайланд.

Ползите за членовете на Пражкия клуб са многобройни:

-         Пражкият клуб подкрепя членовете си при разработване и въвеждане на схемите и продуктите за застраховане на кредити и инвестиции;

-         Минимум 2 пъти годишно Пражкият клуб организира срещи за разглеждане на технически въпроси и провеждане дискусии от интерес за неговите членове;

-         благодарение на близките връзки, представители от Бернския съюз често са канени като говорители на срещите на Пражкия клуб, организират също работни дискусии и семинари;

-         Предоставя или улеснява получаването на информация и помощ при конкретни запитвания от членовете си.

Като цяло Пражкият клуб може да се нарече „място”, „мрежа от контакти” или система за подпомагане развитието на дейността на нови и разрастващи се застрахователи на експортни кредити и инвестиции;

 

Не на последно място като значение трябва да бъде отбелязано и изграденото стратегическо партньорство на БАЕЗ на двустранна основа с експортно-застрахователни и кредитни агенции от различни страни, като с някои от тях БАЕЗ има сключени специални споразумения за сътрудничество - Германия, Франция, Белгия, Холандия, Австрия, Италия, Гърция, Норвегия, Русия, Украйна, Беларус, Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Полша, Сърбия и Черна гора, Македония, Румъния, Хърватия, Босна и Херцеговина, Китай, Индия, Узбекистан, Иран, Египет и др.

Това сътрудничество подпомага дейността на БАЕЗ в много отношения – проучване на финансовото състояние на чуждестранните контрагенти на българските износители, съдействие при събиране на просрочени вземания от длъжници в съответната държава, събиране на информация за правната рамка, система и практика в тази област и др.

 

 

 

01.11.2012 г.

Кратка анкета

Как се отрази на бизнеса Ви финансовата криза?

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев